Almost a third part of Ukrainian crops could be abandoned or inaccessible

Source: UNCG
Published: 16 march 2022

For more than 20 days, a war on an unprecedented scale has been going on in Europe. Russia started this war, expecting to take control of key Ukrainian cities and break down the resistance in just a few days. It has become evident that the invader’s initial plan has failed, and the world is likely to face more long-term and large-scale civilizational phenomena, including those at the edge of the spheres of food security and the environment. Specifically, considering Ukraine’s role in the world’s food supply.

Revealing the possible impact of the war in Ukraine on food security and the environment, we performed a rapid assessment of agricultural areas that will likely not be sown due to hostilities, or will likely be temporarily inaccessible. Thus, a large part of the cultivated areas are occupied, some of them are actually damaged due to military operations and contaminated with explosion products, which makes these lands no longer suitable for the cultivation of food crops. We also know that Russian occupational troops are deliberately destroying Ukrainians’ agricultural equipment, exacerbating the expected food crisis. We also emphasize that even after the liberation of the occupied territory, sowing will not be possible until total de-mining is performed.

The zone of risk farming in Ukraine, which may not be feasible to conduct a sowing campaign, or inaccessible, is 202600 square kilometers, which is approximately 34% of the total land area of Ukraine. We identified this area based on a comprehensive cartographic summary of the military operations and the location of Russian occupation troops from local users and taking into account the buffer zone of the frontline territory.

Map of Ukrainian agricultural landscapes in the context of Russian military aggression. The darker color shows the agricultural landscapes of Ukraine, which are located within the zone of risk farming.

Currently, there are 110053.6 sq. km of arable lands located within the risk farming zone in Ukraine, which is 30% of all arable land in the country. (according to the land use map, 365389.1 sq. km of such land is allocated in total). We used a land cover raster map by Copernicus Global Land Service for this analysis.

Beyond these calculations, we must take into account that Ukraine is under martial law and will forward domestic products to consumers within the country, so we believe that the decline in exports of food products will be more significant than the percentage of inaccessible arable lands.

The deliberate actions of Russia to reduce Ukraine’s agricultural potential is primarily a hit to Europe, which exports more than 32% of all Ukrainian agricultural products. And this could be most devastating for poor countries and populations that will not afford the new food price.

The large-scale hostilities now taking place in Ukraine are setting a precedent in the modern history of civilization. Whether in the social, cultural, economic and educational dimensions or in the balance of agrarian economy and nature. And we will continue to carefully analyze aspects of ongoing agrarian-natural transformation and continue to perform respective modelling and analysis.

Contacts for additional information:
shamina@uncg.org.ua

The original article can be found here.Map of Ukrainian agricultural landscapes in the context of Russian military aggression. The darker colour shows the agricultural landscapes of Ukraine, which are located within the zone of risk farming.

Ukraine risk map


Майже третина Українських полів може бути незасіяними або недоступними

Вже понад 20 днів, у Європі відбувається війна безпрецедентних масштабів. росія почала цю війну, розраховуючи швидко взяти під контроль ключові Українські міста і вже за кілька днів зломити спротив нашої країни. Сьогодні очевидно, що початковий план загарбника зазнав краху, і світ, очевидно, стає перед довгостроковим та масштабним цивілізаційним феноменом, спричиненим війною. Він включає карколомні зміни у сферах продовольчої безпеки і впливів людини на навколишнє середовище. Що є особливо важливим у глобальному масштабі враховуючи роль України у глобальному постачанні продовольства.

Розкриваючи можливий вплив війни в Україні на продовольчу безпеку і довкілля, ми здійснили швидку оцінку агроугідь, які, ймовірно, не будуть засіяні через військові дії, або будуть тимчасово недоступні. Так, значна частина оброблюваних площ окуповані, деякі з них безпосередньо пошкоджені через військові дії і забруднені продуктами вибухів, що робить такі землі непридатними для вирощування продовольчих культур. Також нам відомо, що російські окупаційні війська цілеспрямовано знищують сільськогосподарське обладнання українців, спричиняючи очікувану продовольчу кризу. Ми також наголошуємо, що навіть після звільнення окупованих територій, посівна кампанія на деяких з них може бути неможливою до проведення розмінування.

За нашими розрахунками, зона ризикового сільського господарства в Україні, в межах якої немає можливості провести посівну кампанію, або землі якої наразі недоступні, складає 202600 кв.км., що становить близько 34% усієї площі суходолу України. Ми визначили цю зону за комплексним картографічним зведенням військових операцій і розташування російських окупаційних військ, зібрані українськими користувачами, і враховуючи прифронтову буферну територію.

Мапа Українських агроландшафтів в контексті російської військової агресії. Більш темний колір позначає агроландшафти України, які знаходяться в межах зони ризикового сільського господарства.

Наразі 110053 кв.км. оброблюваних земель знаходиться у межах ризикової зони сільського господарства в Україні, що складає понад 30% усіх оброблюваних земель в Україні. Наведені дані щодо оброблюваних площ відрізняються від даних офіційної статистики, бо вони підраховані із розпізнаної карти класифікації землекористування, загальна площа агроугідь згідно якої складає 365389 кв.км. по всій Україні. Для розрахунків ми використовували мапу землекористування Copernicus Global Land Service, що була отримана за сучасними алгоритмами обробки даних дистанційного зондування Землі.

Додатково до наведених розрахунків, ми також маємо враховувати, що в Україні оголошено воєнний стан, що впливатиме на розподіл продукції місцевого виробництва на користь споживачів усередині країни. Тож ми припускаємо, що зменшення експорту сільськогосподарської продукції буде більш значним, ніж відсоток незасіяних, або недоступних для посадки земель.

Широкомасштабні військові дії, що відбуваються в Україні є прецедентом в сучасній історії цивілізації. Як у соціальному, культурному, економічному і освітньому вимірах, так і у в агро- природному балансі. І ми будемо продовжувати уважно вивчати аспекти агро-природних трансформацій, викликаних останніми подіями, і у міру виявлення тенденцій будемо здійснювати їх аналіз та моделювання.

Контакти для додаткової інформації:
shamina@uncg.org.ua


Follow us
© 2024 The Land Matrix | All rights reserved